• Regulamin Platformy WSiPnet

  Obowiązujący od 14 kwietnia 2022 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy WSiPnet, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem wsipnet.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy WSiPnet.
 2. Dyrektor – dyrektor szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Kod aktywacyjny– kod udostępniony przez WSiP nabywcy e-podręcznika po zakupie w sklepie internetowym WSiP, za pomocą którego nabywca (Uczeń lub Nauczyciel) aktywuje na swoim Koncie e-podręcznik do liceum i technikum.
 4. Kod klasy – kod udostępniony Uczniowi przez Nauczyciela, za pomocą którego Uczeń dołącza do klasy założonej przez Nauczyciela na Platformie WSiPnet.
 5. Kod szkoły – kod udostępniony przez WSiP lub podmioty działające na jego zlecenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym na podstawie zamówień składanych przez szkoły w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017r.  o finansowaniu zadań oświatowych.
 6. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie Rejestracji na potrzeby realizacji wybranych funkcjonalności w ramach serwisów WSiP.
 7. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy WSiPnet.
 8. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 9. Platforma WSiPnet– internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem wsipnet.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy WSiPnet.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 12. Uczeń:
  – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia,
  – osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na Rejestrację,
  ​– osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu której Rejestracji dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.
 1. Użytkownik – Dyrektor, Nauczyciel lub Uczeń, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych serwisów WSiP, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów.
 2. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do Platformy WSiPnet. Weryfikacja odbywa się w sposób następujący:
 • w przypadku Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8) posiadającego Kod szkoły – weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym;
 • w przypadku Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8) bez Kodu szkoły – wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych ;
 • w przypadku Nauczyciela szkół ponadpodstawowych – wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych.
 1. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości),numer rejestrowy BDO: 000114836.
 2. Zasoby – umieszczone w Platformie WSiPnet materiały edukacyjne, wzbogacające proces nauczania oraz funkcjonalności w ramach Platformy WSiPnet.

[Warunki uczestnictwa]
§2

 1. Korzystanie z Platformy WSiPnet ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Platformy WSiPnet może korzystać Użytkownik:
  – będący Nauczycielem lub Dyrektorem, który założył Konto, pozytywnie przeszedł procedurę Weryfikacji oraz zaakceptował Regulamin,
  – będący Uczniem, który założył Konto oraz zaakceptował Regulamin.
 1. Użytkownikom nie wolno:
  – korzystać z kont innych Użytkowników,
  – udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  – zamieszczać w ramach Platformy WSiPnet treści bezprawnych.
 1. W związku z możliwością dostępu do danych osobowych uczniów w ramach wirtualnej klasy, Nauczyciel powinien zmieniać hasło do Konta co 30 dni.

 [Rejestracja i Weryfikacja]
§3

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik będący nauczycielem wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie odpowiednio: wsipnet.pl/rejestracja (dla Nauczyciela szkół ponadpodstawowych) albo wsipnet.pl/rejestracja-wsipnet (dla Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8). Użytkownik będący uczniem wypełnia odpowiednio formularz wsipnet.pl/rejestracja-uczen (dla ucznia szkół ponadpodstawowych) albo wsipnet.pl/rejestracja-uczen-wsipnet (dla ucznia szkoły podstawowej (klas 4-8).
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Użytkownik będący Dyrektorem dokonuje Rejestracji za pośrednictwem Infolinii WSiP.
 4. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  – imię o nazwisko
  – e-mail,
  – hasło (min. 8 znaków),
  – akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin
 5. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 6. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 7. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 8. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01.
 9. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 10. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, jako Uczeń może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Ucznia wraz z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym, zgodnie z formularzem rejestracyjnym. W wyniku rejestracji i akceptacji Regulaminu przedstawiciel ustawowy również zakłada Konto.
 11. W każdym przypadku, gdy Uczeń nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Uczeń, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Platformy WSiPnet szkoły, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 12. Uczeń do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 13. Po zakończeniu Rejestracji – Użytkownik będący Nauczycielem wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 14. W formularzu rejestracyjnym Nauczyciel obligatoryjnie podaje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – szkołę (wybraną z listy),
  – przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  – cykl podręczników, z którego uczy Nauczyciel (wybrany z listy) lub e-ćwiczenia WSiPnet,
  – liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę,
  – Kod szkoły (jeśli dotyczy).
 15. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia punktów 16-18 nie mają zastosowania.
 16. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nauczyciel powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 17. WSiP w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 18. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik nie zostanie zweryfikowany przez WSiP jako Nauczyciel.
 19. Nauczyciele mogą dokonać Rejestracji oraz Weryfikacji również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania na Platformie WSiPnet wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu.
 20. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy WSiPnet po przeprowadzeniu pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu. W przypadku Użytkowników będących Nauczycielem lub uczniem szkół podstawowych (klas 4-8) do uzyskania dostępu do Zasobów Platformy WSiPnet wymagane jest ponadto zawarcie przez szkołę, której Użytkownik jest Nauczycielem lub uczniem, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych ze WSiP.
 21. Zakup e-podręcznika następuje w sklepie internetowym WSiP dostępnym na stronie sklep.wsip.pl. Do zakupu e-podręcznika zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego WSiP dostępny na stronie www.sklep.wsip.pl/pomoc/informacje-dodatkowe/regulamin/.
 22. Użytkownik uzyskuje dostęp do e-podręcznika po założeniu Konta i wpisaniu Kodu aktywacyjnego otrzymanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 [Usługi Platformy WSiPnet]
§4

 1. Platforma WSiPnet oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów.
 2. Korzystanie z Zasobów wymaga Logowania.
 3. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 4. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 5. Zasoby są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 6. Dostęp do Zasobów jest nadawany Użytkownikowi na czas oznaczony w licencjach przyznanych szkole przez WSiP na korzystanie z Zasobów Platformy WSiPnet. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, będących Nauczycielem lub uczniem szkół ponadpodstawowych.
 7. Platforma WSiPnet oferuje Nauczycielom w szczególności możliwość:
  – tworzenia klas, czyli zbioru Uczniów powiązanych z danym Nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym i zarządzania nimi,
  – komunikacji z Uczniami znajdującymi się w klasie danego Nauczyciela,
  – korzystania z innych usług świadczonych w ramach Platformy WSiPnet usprawniających pracę Użytkowników i wspomagających proces dydaktyczny.
 1. Platforma WSiPnet oferuje Uczniom w szczególności możliwość:
  – korzystania z elektronicznych materiałów ćwiczeniowych,
  – korzystania z elektronicznych wersji podręczników,
  – przypisania do klas danego Nauczyciela,
  – rozwiązywania zadań przesłanych przez Nauczyciela,
  – komunikowania się z Nauczycielem swojej klasy.
 1. Uczeń może przypisać się do klasy poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Platformie WSiPnet i podanie aktualnego Kodu klasy, otrzymanego od Nauczyciela danego przedmiotu. Przypisanie się Ucznia do klasy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ucznia zgody na dostęp Nauczyciela do wszelkich informacji zamieszczanych przez Ucznia w ramach jakichkolwiek działań/świadczeń/usług realizowanych w związku ze skorzystaniem przez Ucznia z opcji przypisania się do klasy.

 [Warunki techniczne korzystania z Platformy WSiPnet]
§5

 1. Do właściwego działania Platformy WSiPnet wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Monitoring witryny WSiPnet]
§6

 1. Witryna Platformy WSiPnet korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 2. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 3. Korzystając z poszczególnych witryn Platformy WSiPnet Użytkownik, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej, podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 5. Więcej informacji na temat sposobu działania Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google.

 [Reklamacje]
§7

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy WSiPnet, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Platformy WSIPnet.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy WSiPnet należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

 [Pomoc techniczna]
§8

 1. Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy WSiPnet wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.

 [Odpowiedzialność WSiP]
§9

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

 [Rezygnacja i Zablokowanie]
§10

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy WSIPnet bez podania przyczyn. Rezygnacja wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu rezygnacji wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa rezygnacji przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o rezygnacji skutkuje, w przypadku:
 • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował wyłącznie regulamin Platformy WSiPnet ((zamierza korzystać wyłącznie z Platformy WSiPnet) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy WSiPnet;
 • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował regulamin Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSIP (zamierza korzystać z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP) – utratą dostępu do  Platformy WSiPnet.
 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy WSIPnet ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy WSIPnet elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  – w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem
  natychmiastowym,
  – w przypadku braku aktywności Użytkownika na Platformie WSiPnet przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności na Platformie WSiPnet – z upływem miesiąca od dnia ostatniej aktywności
  – w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 1. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Platformy WSIPnet przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 2. Zablokowanie możliwości korzystania z Platformy WSIPnet skutkuje, w przypadku:
 • Użytkownika, który korzysta wyłącznie z Platformy WSiPnet (zaakceptował wyłącznie regulamin Platformy WSiPnet) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy WSiPnet;
 • Użytkownika, który korzysta z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSIP (zaakceptował regulamin Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP)  –  utratą dostępu do Platformy WSiPnet.

[Postanowienia końcowe]
§11

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityka cookies udostępnione na Platformie WSiPnet.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz rezygnacji z korzystania z Platformy WSIPnet.
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące korzystania z Platformy WSiPnet w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie WSiPnet oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy WSIPnet.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

 

Regulamin Platformy WSiPnet

Obowiązujący do 06 kwietnia 2022 roku.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy WSiPnet, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem wsipnet.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy WSiPnet.
 2. Dyrektor – dyrektor szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Kod aktywacyjny– kod udostępniony przez WSiP nabywcy e-podręcznika po zakupie w sklepie internetowym WSiP, za pomocą którego nabywca (Uczeń lub Nauczyciel) aktywuje na swoim Koncie e-podręcznik do liceum i technikum.
 4. Kod klasy – kod udostępniony Uczniowi przez Nauczyciela, za pomocą którego Uczeń dołącza do klasy założonej przez Nauczyciela na Platformie WSiPnet.
 5. Kod szkoły – kod udostępniony przez WSiP lub podmioty działające na jego zlecenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym na podstawie zamówień składanych przez szkoły w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017r.  o finansowaniu zadań oświatowych.
 6. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie Rejestracji na potrzeby realizacji wybranych funkcjonalności w ramach serwisów WSiP.
 7. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy WSiPnet.
 8. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 9. Platforma WSiPnet– internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem wsipnet.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy WSiPnet.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 12. Uczeń:
  – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia,
  – osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na Rejestrację,
  ​– osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu której Rejestracji dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.
 1. Użytkownik – Dyrektor, Nauczyciel lub Uczeń, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych serwisów WSiP, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów.
 2. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do Platformy WSiPnet. Weryfikacja odbywa się w sposób następujący:
 • w przypadku Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8) posiadającego Kod szkoły – weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym;
 • w przypadku Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8) bez Kodu szkoły – wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych ;
 • w przypadku Nauczyciela szkół ponadpodstawowych – wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych.
 1. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości),numer rejestrowy BDO: 000114836.
 2. Zasoby – umieszczone w Platformie WSiPnet materiały edukacyjne, wzbogacające proces nauczania oraz funkcjonalności w ramach Platformy WSiPnet.

[Warunki uczestnictwa]
§2

 1. Korzystanie z Platformy WSiPnet ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Platformy WSiPnet może korzystać Użytkownik:
  – będący Nauczycielem lub Dyrektorem, który założył Konto, pozytywnie przeszedł procedurę Weryfikacji oraz zaakceptował Regulamin,
  – będący Uczniem, który założył Konto oraz zaakceptował Regulamin.
 1. Użytkownikom nie wolno:
  – korzystać z kont innych Użytkowników,
  – udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  – zamieszczać w ramach Platformy WSiPnet treści bezprawnych.
 1. W związku z możliwością dostępu do danych osobowych uczniów w ramach wirtualnej klasy, Nauczyciel powinien zmieniać hasło do Konta co 30 dni.

 [Rejestracja i Weryfikacja]
§3

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik będący nauczycielem wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie odpowiednio: wsipnet.pl/rejestracja (dla Nauczyciela szkół ponadpodstawowych) albo wsipnet.pl/rejestracja-wsipnet (dla Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8). Użytkownik będący uczniem wypełnia odpowiednio formularz wsipnet.pl/rejestracja-uczen (dla ucznia szkół ponadpodstawowych) albo wsipnet.pl/rejestracja-uczen-wsipnet (dla ucznia szkoły podstawowej (klas 4-8).
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Użytkownik będący Dyrektorem dokonuje Rejestracji za pośrednictwem Infolinii WSiP.
 4. Aby utworzyć Konto, Użytkownik
  wypełnia następujące pola formularza
  rejestracyjnego:
  – e-mail,
  – hasło (min. 8 znaków),
  – akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin.
 5. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 6. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 7. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 8. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01.
 9. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 10. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, jako Uczeń może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Ucznia wraz
  z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 11. W każdym przypadku, gdy Uczeń nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Uczeń, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Platformy WSiPnet szkoły, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 12. Uczeń do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 13. Po zakończeniu Rejestracji – Użytkownik będący Nauczycielem wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 14. W formularzu rejestracyjnym Nauczyciel obligatoryjnie podaje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – szkołę (wybraną z listy),
  – przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  – cykl podręczników, z którego uczy Nauczyciel (wybrany z listy) lub e-ćwiczenia WSiPnet,
  – liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę,
  – Kod szkoły (jeśli dotyczy).
 15. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia punktów 16-18 nie mają zastosowania.
 16. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nauczyciel powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 17. WSiP w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 18. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik nie zostanie zweryfikowany przez WSiP jako Nauczyciel.
 19. Nauczyciele mogą dokonać Rejestracji oraz Weryfikacji również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania na Platformie WSiPnet wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu.
 20. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy WSiPnet po przeprowadzeniu pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu. W przypadku Użytkowników będących Nauczycielem lub uczniem szkół podstawowych (klas 4-8) do uzyskania dostępu do Zasobów Platformy WSiPnet wymagane jest ponadto zawarcie przez szkołę, której Użytkownik jest Nauczycielem lub uczniem, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych ze WSiP.
 21. Zakup e-podręcznika następuje w sklepie internetowym WSiP dostępnym na stronie sklep.wsip.pl. Do zakupu e-podręcznika zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego WSiP dostępny na stronie www.sklep.wsip.pl/pomoc/informacje-dodatkowe/regulamin/.
 22. Użytkownik uzyskuje dostęp do e-podręcznika po założeniu Konta i wpisaniu Kodu aktywacyjnego otrzymanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 [Usługi Platformy WSiPnet]
§4

 1. Platforma WSiPnet oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów.
 2. Korzystanie z Zasobów wymaga Logowania.
 3. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 4. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 5. Zasoby są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 6. Dostęp do Zasobów jest nadawany Użytkownikowi na czas oznaczony w licencjach przyznanych szkole przez WSiP na korzystanie z Zasobów Platformy WSiPnet. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, będących Nauczycielem lub uczniem szkół ponadpodstawowych.
 7. Platforma WSiPnet oferuje Nauczycielom w szczególności możliwość:
  – tworzenia klas, czyli zbioru Uczniów powiązanych z danym Nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym i zarządzania nimi,
  – komunikacji z Uczniami znajdującymi się w klasie danego Nauczyciela,
  – korzystania z innych usług świadczonych w ramach Platformy WSiPnet usprawniających pracę Użytkowników i wspomagających proces dydaktyczny.
 1. Platforma WSiPnet oferuje Uczniom w szczególności możliwość:
  – korzystania z elektronicznych materiałów ćwiczeniowych,
  – korzystania z elektronicznych wersji podręczników,
  – przypisania do klas danego Nauczyciela,
  – rozwiązywania zadań przesłanych przez Nauczyciela,
  – komunikowania się z Nauczycielem swojej klasy.
 1. Uczeń może przypisać się do klasy poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Platformie WSiPnet i podanie aktualnego Kodu klasy, otrzymanego od Nauczyciela danego przedmiotu. Przypisanie się Ucznia do klasy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ucznia zgody na dostęp Nauczyciela do wszelkich informacji zamieszczanych przez Ucznia w ramach jakichkolwiek działań/świadczeń/usług realizowanych w związku ze skorzystaniem przez Ucznia z opcji przypisania się do klasy.

 [Warunki techniczne korzystania z Platformy WSiPnet]
§5

 1. Do właściwego działania Platformy WSiPnet wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Monitoring witryny WSiPnet]
§6

 1. Witryna Platformy WSiPnet korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 2. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 3. Korzystając z poszczególnych witryn Platformy WSiPnet Użytkownik, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej, podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 5. Więcej informacji na temat sposobu działania Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google.

 [Reklamacje]
§7

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy WSiPnet, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Platformy WSIPnet.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy WSiPnet należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

 [Pomoc techniczna]
§8

 1. Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy WSiPnet wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.

 [Odpowiedzialność WSiP]
§9

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

 [Rezygnacja i Zablokowanie]
§10

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy WSIPnet bez podania przyczyn. Rezygnacja wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu rezygnacji wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa rezygnacji przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o rezygnacji skutkuje, w przypadku:
 • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował wyłącznie regulamin Platformy WSiPnet ((zamierza korzystać wyłącznie z Platformy WSiPnet) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy WSiPnet;
 • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował regulamin Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSIP (zamierza korzystać z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP) – utratą dostępu do  Platformy WSiPnet.
 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy WSIPnet ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy WSIPnet elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:                                                         – w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  – w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 1. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Platformy WSIPnet przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 2. Zablokowanie możliwości korzystania z Platformy WSIPnet skutkuje, w przypadku:
 • Użytkownika, który korzysta wyłącznie z Platformy WSiPnet (zaakceptował wyłącznie regulamin Platformy WSiPnet) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy WSiPnet;
 • Użytkownika, który korzysta z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSIP (zaakceptował regulamin Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP)  –  utratą dostępu do Platformy WSiPnet.

[Postanowienia końcowe]
§11

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityka cookies udostępnione na Platformie WSiPnet.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz rezygnacji z korzystania z Platformy WSIPnet.
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące korzystania z Platformy WSiPnet w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie WSiPnet oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy WSIPnet.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

Rejestracja w serwisie jako:

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555