• Regulamin Platformy WSiPnet

  Obowiązujący od 1 grudnia 2019 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy WSiPnet, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem wsipnet.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy WSiPnet.
 2. Dyrektor – dyrektor szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Kod aktywacyjny– kod udostępniony przez WSiP nabywcy e-podręcznika po zakupie w sklepie internetowym WSiP, za pomocą którego nabywca (Uczeń lub Nauczyciel) aktywuje na swoim Koncie e-podręcznik do liceum i technikum.
 4. Kod klasy – kod udostępniony Uczniowi przez Nauczyciela, za pomocą którego Uczeń dołącza do klasy założonej przez Nauczyciela na Platformie WSiPnet.
 5. Kod szkoły – kod udostępniony przez WSiP lub podmioty działające na jego zlecenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym na podstawie zamówień składanych przez szkoły w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017r.  o finansowaniu zadań oświatowych.
 6. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie Rejestracji na potrzeby realizacji wybranych funkcjonalności w ramach serwisów WSiP.
 7. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy WSiPnet.
 8. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 9. Platforma WSiPnet– internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem wsipnet.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy WSiPnet.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 12. Uczeń:
  – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia,
  – osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na Rejestrację,
  ​– osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu której Rejestracji dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.
 1. Użytkownik – Dyrektor, Nauczyciel lub Uczeń, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych serwisów WSiP, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów.
 2. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do Platformy WSiPnet. Weryfikacja odbywa się w sposób następujący:
 • w przypadku Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8) posiadającego Kod szkoły – weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym;
 • w przypadku Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8) bez Kodu szkoły – wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych ;
 • w przypadku Nauczyciela szkół ponadpodstawowych – wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych.
 1. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości),numer rejestrowy BDO: 000114836.
 2. Zasoby – umieszczone w Platformie WSiPnet materiały edukacyjne, wzbogacające proces nauczania oraz funkcjonalności w ramach Platformy WSiPnet.

[Warunki uczestnictwa]
§2

 1. Korzystanie z Platformy WSiPnet ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Platformy WSiPnet może korzystać Użytkownik:
  – będący Nauczycielem lub Dyrektorem, który założył Konto, pozytywnie przeszedł procedurę Weryfikacji oraz zaakceptował Regulamin,
  – będący Uczniem, który założył Konto oraz zaakceptował Regulamin.
 1. Użytkownikom nie wolno:
  – korzystać z kont innych Użytkowników,
  – udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  – zamieszczać w ramach Platformy WSiPnet treści bezprawnych.
 1. W związku z możliwością dostępu do danych osobowych uczniów w ramach wirtualnej klasy, Nauczyciel powinien zmieniać hasło do Konta co 30 dni.

 [Rejestracja i Weryfikacja]
§3

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik będący nauczycielem wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie odpowiednio: wsipnet.pl/rejestracja (dla Nauczyciela szkół ponadpodstawowych) albo wsipnet.pl/rejestracja-wsipnet (dla Nauczyciela szkół podstawowych (klas 4-8). Użytkownik będący uczniem wypełnia odpowiednio formularz wsipnet.pl/rejestracja-uczen (dla ucznia szkół ponadpodstawowych) albo wsipnet.pl/rejestracja-uczen-wsipnet (dla ucznia szkoły podstawowej (klas 4-8).
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Użytkownik będący Dyrektorem dokonuje Rejestracji za pośrednictwem Infolinii WSiP.
 4. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  – e-mail,
  – hasło (min. 8 znaków),
  – akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin.
 1. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 2. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 3. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 4. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 5. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 6. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, jako Uczeń może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Ucznia wraz z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 7. W każdym przypadku, gdy Uczeń nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Uczeń, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Platformy WSiPnet szkoły, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 8. Uczeń do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 9. Po zakończeniu Rejestracji – Użytkownik będący Nauczycielem wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 10. W formularzu rejestracyjnym Nauczyciel obligatoryjnie podaje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – szkołę (wybraną z listy),
  – przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  – cykl podręczników, z którego uczy Nauczyciel (wybrany z listy) lub e-ćwiczenia WSiPnet,
  – liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę,
  – Kod szkoły (jeśli dotyczy).
 1. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia punktów 16-18 nie mają zastosowania.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nauczyciel powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 3. WSiP w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 4. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik nie zostanie zweryfikowany przez WSiP jako Nauczyciel.
 5. Nauczyciele mogą dokonać Rejestracji oraz Weryfikacji również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania na Platformie WSiPnet wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy WSiPnet po przeprowadzeniu pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu. W przypadku Użytkowników będących Nauczycielem lub uczniem szkół podstawowych (klas 4-8) do uzyskania dostępu do Zasobów Platformy WSiPnet wymagane jest ponadto zawarcie przez szkołę, której Użytkownik jest Nauczycielem lub uczniem, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych ze WSiP.
 7. Zakup e-podręcznika następuje w sklepie internetowym WSiP dostępnym na stronie sklep.wsip.pl. Do zakupu e-podręcznika zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego WSiP dostępny na stronie www.sklep.wsip.pl/pomoc/informacje-dodatkowe/regulamin/.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do e-podręcznika po założeniu Konta i wpisaniu Kodu aktywacyjnego otrzymanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 [Usługi Platformy WSiPnet]
§4

 1. Platforma WSiPnet oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów.
 2. Korzystanie z Zasobów wymaga Logowania.
 3. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 4. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 5. Zasoby są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 6. Dostęp do Zasobów jest nadawany Użytkownikowi na czas oznaczony w licencjach przyznanych szkole przez WSiP na korzystanie z Zasobów Platformy WSiPnet. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, będących Nauczycielem lub uczniem szkół ponadpodstawowych.
 7. Platforma WSiPnet oferuje Nauczycielom w szczególności możliwość:
  – tworzenia klas, czyli zbioru Uczniów powiązanych z danym Nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym i zarządzania nimi,
  – komunikacji z Uczniami znajdującymi się w klasie danego Nauczyciela,
  – korzystania z innych usług świadczonych w ramach Platformy WSiPnet usprawniających pracę Użytkowników i wspomagających proces dydaktyczny.
 1. Platforma WSiPnet oferuje Uczniom w szczególności możliwość:
  – korzystania z elektronicznych materiałów ćwiczeniowych,
  – korzystania z elektronicznych wersji podręczników,
  – przypisania do klas danego Nauczyciela,
  – rozwiązywania zadań przesłanych przez Nauczyciela,
  – komunikowania się z Nauczycielem swojej klasy.
 1. Uczeń może przypisać się do klasy poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Platformie WSiPnet i podanie aktualnego Kodu klasy, otrzymanego od Nauczyciela danego przedmiotu. Przypisanie się Ucznia do klasy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ucznia zgody na dostęp Nauczyciela do wszelkich informacji zamieszczanych przez Ucznia w ramach jakichkolwiek działań/świadczeń/usług realizowanych w związku ze skorzystaniem przez Ucznia z opcji przypisania się do klasy.

 [Warunki techniczne korzystania z Platformy WSiPnet]
§5

 1. Do właściwego działania Platformy WSiPnet wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Monitoring witryny WSiPnet]
§6

 1. Witryna Platformy WSiPnet korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 2. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 3. Korzystając z poszczególnych witryn Platformy WSiPnet Użytkownik, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej, podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 5. Więcej informacji na temat sposobu działania Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google.

 [Reklamacje]
§7

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy WSiPnet, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Platformy WSIPnet.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy WSiPnet należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

 [Pomoc techniczna]
§8

 1. Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy WSiPnet wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.

 [Odpowiedzialność WSiP]
§9

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

 [Rezygnacja i Zablokowanie]
§10

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy WSIPnet bez podania przyczyn. Rezygnacja wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu rezygnacji wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa rezygnacji przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o rezygnacji skutkuje, w przypadku:
 • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował wyłącznie regulamin Platformy WSiPnet ((zamierza korzystać wyłącznie z Platformy WSiPnet) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy WSiPnet;
 • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował regulamin Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSIP (zamierza korzystać z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP) – utratą dostępu do  Platformy WSiPnet.
 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy WSIPnet ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy WSIPnet elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 3. WSiP przysługuje prawo zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Platformy WSIPnet:
  – w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  – w pozostałych przypadkach – z upływem miesiąca od dnia otrzymania informacji o zamiarze zablokowania.
 1. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Platformy WSIPnet przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 2. Zablokowanie możliwości korzystania z Platformy WSIPnet skutkuje, w przypadku:
 • Użytkownika, który korzysta wyłącznie z Platformy WSiPnet (zaakceptował wyłącznie regulamin Platformy WSiPnet) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy WSiPnet;
 • Użytkownika, który korzysta z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSIP (zaakceptował regulamin Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP)  –  utratą dostępu do Platformy WSiPnet.

[Postanowienia końcowe]
§11

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityka cookies udostępnione na Platformie WSiPnet.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz rezygnacji z korzystania z Platformy WSIPnet.
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące korzystania z Platformy WSiPnet w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie WSiPnet oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy WSIPnet.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

 

Regulamin Platformy WSiPnet

Obowiązujący do 30 listopada 2019 roku.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy WSiPnet, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem wsipnet.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.


[Definicje]

§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy WSiPnet oraz innych serwisów WSiP.
 2. Dyrektor – dyrektor szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Kod aktywacyjny – kod udostępniony przez WSiP nabywcy e-podręcznika po zakupie w sklepie internetowym WSiP, za pomocą którego nabywca (Uczeń lub Nauczyciel) aktywuje na swoim Koncie e-podręcznik do liceum i technikum.
 4. Kod szkoły – kod, udostępniony przez WSiP lub podmioty działające na jego zlecenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym na podstawie zamówień składanych przez szkoły w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych.
 5. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach serwisów WSiP.
 6. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy WSiPnet.
 7. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 8. Platforma WSiPnet – internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem wsipnet.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy WSiPnet.
 10. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 11. Uczeń:
  – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia,
  – osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na Rejestrację oraz zawarcie Umowy,
  ​– osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu, której Rejestracji oraz zawarcia Umowy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.
 12. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta.
 13. Użytkownik – Dyrektor, Nauczyciel lub Uczeń, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych serwisów WSiP, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów.
 14. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do Platformy WSiPnet. Weryfikacja składa się z dwóch etapów:
  – wysłanie do WSiP formularza rejestracyjnego, wraz z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły,
  – uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych. W przypadku nauczyciela posiadającego Kod szkoły.
  Weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym.
 15. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836.
 16. Zasoby – umieszczone w Platformie WSiPnet materiały edukacyjne, wzbogacające proces nauczania oraz usługi świadczone w ramach Platformy WSiPnet.

 

[Warunki uczestnictwa]

§2

 1. Korzystanie z Platformy WSiPnet ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Platformy WSiPnet może korzystać Użytkownik:
  – będący Nauczycielem lub Dyrektorem, który założył Konto, pozytywnie przeszedł procedurę Weryfikacji oraz zaakceptował Regulamin,
  – będący Uczniem, który założył Konto oraz zaakceptował Regulamin.
 4. Użytkownikom nie wolno:
  – korzystać z kont innych Użytkowników,
  – udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  – zamieszczać w ramach Platformy WSiPnet treści bezprawnych.
 5. W związku z możliwością dostępu do danych osobowych uczniów w ramach wirtualnej klasy, Nauczyciel powinien zmieniać hasło do Konta co 30 dni.

 

[Rejestracja i Weryfikacja]

§3

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik będący nauczycielem wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie wsipnet.pl/rejestracja. Użytkownik będący uczniem wypełnia formularz wsipnet.pl/rejestracja-uczen.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Użytkownik będący Dyrektorem dokonuje Rejestracji za pośrednictwem Infolinii WSiP.
 4. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  – e-mail,
  – hasło (min. 8 znaków),
  – akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin.
 5. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 6. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj się” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 7. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 8. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 9. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy.
 10. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, jako Uczeń może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Ucznia wraz z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 11. W każdym przypadku, gdy Uczeń nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Uczeń, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Platformy WSiPnet szkoły, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 12. Uczeń do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 13. Po zakończeniu Rejestracji – Użytkownik będący Nauczycielem wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 14. W formularzu rejestracyjnym Nauczyciel obligatoryjnie podaje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Nauczyciela jest adres szkoły),
  – numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  – szkołę (wybraną z listy),
  – przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  – cykl podręczników, z którego uczy Nauczyciel (wybrany z listy) lub e-ćwiczenia WSiPnet,
  – liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę,
  – Kod szkoły (jeśli dotyczy).
 15. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia punktów 16-18 nie mają zastosowania.
 16. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nauczyciel powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 17. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 18. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik nie zostanie zweryfikowany przez WSiP jako Nauczyciel.
 19. Nauczyciele mogą dokonać Rejestracji oraz Weryfikacji również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania na Platformie WSiPnet wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu.
 20. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy WSiPnet po przeprowadzeniu pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.
 21. Zakup e-podręcznika następuje w sklepie internetowym WSiP dostępnym na stronie www.sklep.wsip.pl. Do zakupu e-podręcznika zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego WSiP dostępny na stronie www.sklep.wsip.pl/pomoc/informacje-dodatkowe/regulamin/.
 22. Użytkownik uzyskuje dostęp do e-podręcznika po założeniu Konta i wpisaniu Kodu aktywacyjnego otrzymanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 

[Usługi Platformy WSiPnet]

§4

 1. Platforma WSiPnet oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów.
 2. Korzystanie z Zasobów wymaga Logowania.
 3. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 4. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 5. Zasoby są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 6. Dostęp do Zasobów jest nadawany Użytkownikowi na czas oznaczony w Kodzie szkoły. W celu przedłużenia dostępu do Zasobów na kolejny rok szkolny WSiP może wymagać od Użytkownika ponownej Weryfikacji.
 7. Platforma WSiPnet oferuje Nauczycielom w szczególności możliwość:
  – tworzenia klas, czyli zbioru Uczniów powiązanych z danym Nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym i zarządzania nimi,
  – komunikacji z Uczniami znajdującymi się w klasie danego Nauczyciela,
  – korzystania z innych usług świadczonych w ramach Platformy WSiPnet usprawniających pracę Użytkowników i wspomagających proces dydaktyczny.
 8. Platforma WSiPnet oferuje Uczniom w szczególności możliwość:
  – korzystania z elektronicznych materiałów ćwiczeniowych,
  – korzystania z elektronicznych wersji podręczników,
  – przypisania do klas danego Nauczyciela,
  – rozwiązywania zadań przesłanych przez Nauczyciela,
  – komunikowania się z Nauczycielem swojej klasy.
 9. Uczeń może przypisać się do klasy poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Platformie WSiPnet i podanie aktualnego Kodu klasy, otrzymanego od Nauczyciela danego przedmiotu. Przypisanie się Ucznia do klasy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ucznia zgody na dostęp Nauczyciela do wszelkich informacji zamieszczanych przez Ucznia w ramach jakichkolwiek działań/świadczeń/usług realizowanych w związku ze skorzystaniem przez Ucznia z opcji przypisania się do klasy.

 

[Warunki techniczne korzystania z Platformy WSiPnet]

§5

 1. Do właściwego działania Platformy WSiPnet wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Monitoring witryny WSiPnet]

§6

 1. Witryna Platformy WSiPnet korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 2. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Korzystając z poszczególnych witryn Platformy WSiPnet Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

[Reklamacje]

§7

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy WSiPnet, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy WSiPnet należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

 

[Pomoc techniczna] 

§8

 1. Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy WSiPnet wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: wsipnet@wsipnet.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.

 

[Odpowiedzialność WSiP]

§9

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

 

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]

§10

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  – w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  – w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

[Postanowienia końcowe]

§11

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz odstąpienia od Umowy.
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy WSiPnet w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie WSiPnet oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
WSiPnet.pl wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji
Nie daj się pandemii i nudzie
Zapisz się na newsletter z komiksem historycznym. Przed nami 6 fascynujących opowieści o wyzwoleniu Polski spod zaborów. Więcej o Komiksie »
Dodatkowo zgarnij rabat 10%* na wszystkie produkty WSiP na sklep.wsip.pl.

Zostań z nami!

* Ważny do 30.11.2020 r. Rabaty się nie sumują.
Jestem zainteresowana/y:
10% rabatem na produkty WSiP
cyklicznymi newsletterami z komiksem historycznym
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku

Rejestracja w serwisie jako:

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555