Polityka plików "cookies"

Serwis WSiPnet.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Porady eksperta

Każdy uczeń jest inną osobowością i wymaga indywidualnego podejścia. Również każda szkoła jest inna i ma swoje specyficzne potrzeby. Dlatego też nie ma rozwiązania idealnego dla wszystkich. W przypadku pytań i wątpliwości warto zasięgnąć porady eksperta!

Współpracujący ze WSiP eksperci MEN, specjaliści z Akademii Pedagogiki Specjalnej
i psychologowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych odpowiedzą na pytania związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa szkole. Podpowiedzą m.in.

 • Jak rozpoznać sytuację problemową ucznia?
 • Jak udzielić dziecku pomocy adekwatnej do jego potrzeb?
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację pomocy udzielanej przez szkołę?
 • Jak współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem lub innymi specjalistami?

Nasi eksperci będą wspierać Państwa działania. Zachęcamy do zadawania pytań.
Mogą to Państwo zrobić, pisząc na adres ppp@wsip.com.pl
Odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania zamieścimy na stronie internetowej w terminie 10 dni od przesłania pytania.

Pytania i odpowiedzi

Jestem nauczycielem kl. I-III i zalecam rodzicom wizytę z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznych już nawet w pierwszej klasie. Otrzymuję od rodziców opinie z poradni. Czy te opinie nie mają mocy prawnej w świetle nowych przepisów?


Wszystkie opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ważne w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia zachowują swoją ważność na kolejne etapy edukacyjne. Obowiązkiem nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej w świetle nowego rozporządzenia jest dokonywanie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

Specjalistyczna diagnoza ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się, dokonywana jest na drugim etapie edukacyjnym (w klasach IV-VI szkoły podstawowej). Diagnozy tej dokonuje nadal poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

Opinia uzyskana w szkole podstawowej będzie ważna przez cały okres kształcenia na warunkach określonych
w nowym rozporządzeniu MEN z dn.17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawa prawna:

Zasady wydawania opinii zawarte są w par. 6a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Dołączam także nową definicję specyficznych trudności w uczeniu się:

§1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

Mam pytanie odnośnie udzielanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jestem na etapie pisania kart indywidualnych potrzeb ucznia. W karcie wypisane są formy: klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, porady i konsultacje dla uczniów, porady i konsultacje dla rodziców i ostatnia rubryka – „inne”. Jaką formę pomocy można tu wpisać? Znam tylko pracę samokształceniową. Jestem początkującym pedagogiem.


Rozumiem, ze interesuje Panią, co może kryć się pod słowem „inne”, jeśli chodzi o formy pomocy. Otóż mogą to być różnego typu zajęcia, np. zajęcia teatralne dla uczniów uzdolnionych lub (jak to jest w jednej z moich zaprzyjaźnionych szkół) zajęcia teatralne dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Mogą to być zajęcia sportowe, relaksacyjne, pływalnia. Wszystko zależy od możliwości szkoły i potrzeb uczniów.

Proszę jednak pamiętać, że są to dodatkowe formy pomocy, na które rodzic/prawny opiekun lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni, musi wyrazić zgodę.

Jaki program tworzy szkoła dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?


Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej działania szkoły podejmowane są w oparciu o odrębne procedury dla każdej z dwóch kategorii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jedną kategorię stanowią uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, drugą zaś uczniowie, którzy takiego orzeczenia nie posiadają, ale stwierdzono u nich szczególne potrzeby (na podstawie opinii
z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na podstawie informacji przekazanych dyrektorowi szkoły przez nauczycieli i specjalistów).

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1487)

Obie kategorie uczniów łączy to, że planowanie i koordynowanie udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub szkole jest zadaniem specjalnego zespołu nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia
z uczniem.

Dla uczniów z orzeczeniem zespół opracowuje – niezależnie od formy kształcenia, a więc zarówno w przedszkolach
i szkołach specjalnych lub integracyjnych, jak i w ogólnodostępnych – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

Zgodnie z prawem oświatowym IPET powinien zawierać:

 • zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,
 • formy i metody pracy,
 • rodzaj zajęć (specjalistyczne lub rewalidacyjne),
 • inne zajęcia, stosownie do potrzeb ucznia.

Podstawa prawna:

par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228 poz.1490)

par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1489)

par. 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1487)

Jak określić indywidualne potrzeby ucznia?


Zapewne najlepszą pomocą w określeniu potrzeb i możliwości ucznia jest specjalistyczna diagnoza jaka dokonywana jest w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Określenie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży może być dokonywane także na terenie szkoły, przez m.in. uczących ucznia nauczycieli i specjalistów (np. pedagog szkolny). Wymaga to rozpoznania możliwości psychofizycznych ucznia (w tym np. indywidualnych uzdolnień albo trudności edukacyjnych).

Rozpoznanie to może dokonywać się w trzech obszarach:

 • warunki uczenia się (wewnętrzne: emocjonalno-motywacyjne i poznawcze oraz zewnętrzne: środowiskowe),
 • przebieg uczenia się (proces nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych ucznia),
 • wyniki procesu uczenia się (osiągnięcia szkolne).

Rozpoznanie to powinno dokonywać się na spotkaniach zespołu nauczycieli uczących ucznia, w skład którego mogą wchodzić także pracownicy poradni oraz specjaliści, a także rodzice.

Wyniki tego rozpoznania pozwalają na sformułowanie dla ucznia Planu Działań Wspierających.

 

« powrót do strony: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zamknij okno

Wpisz adres konta, do którego nie pamiętasz hasła: